Shri Gajanan Maharaj Namavali (108)
 

Sri Ganeshay  namaha

Sri Guru Omkaraya namaha

Sri Guru Aadityaya namaha

Sri Guru Amrutaya namaha

Sri Guru Alakshya mudraya namaha

Sri Guru Aaradhyaya namaha

Sri Guru Aksharaya namaha

Sri Guru Avinashaya namaha

Sri Guru Achyutaya namaha

Sri Guru Avadhootaya namaha

Sri Guru Anantaroopaya namaha

Sri Guru Antahasakshine namaha

Sri Guru Achyutayeh namaha

Sri Guru Aavartine namaha

Sri Guru Asambhavaya namaha

Sri Guru Atma prabhavaya namaha

Sri Guru Anna Brahma poojitaya

Sri Guru Atharva shirshaya namaha

Sri Guru Anaasaktaye namaha

Sri Guru Atmaniranjanay namaha

Sri Guru Ajaaya namaha

Sri Guru Aabrahasthambhaya namaha

Sri Guru Antahasakshine namaha

Sri Guru Aavartine namaha

Sri Guru Adbhutaya namaha

Sri Guru Anantaroopaya namaha

Sri Guru Asambhavaya namaha

Sri Guru Atma prabhavaya namaha

Sri Guru Anna Brahma poojitaya

Sri Guru Aabrasthambhaya namaha

Sri Guru Aniruddhaya namaha

Sri Guru Artha siddhaye namaha

Sri Guru Atharva shirshaya namaha

Sri Guru Anaasaktaye namaha

Sri Guru Atmaniranjanay namaha

Sri Guru Ajaaya namaha

Sri Guru Aabrahmathambambaya namaha

Sri Guru Agnihotraya namaha

Sri Guru Arthakaraya namaha

Sri Guru Avatara maya vine

Sri Guru Atma goodhaya namah

Sri Guru Adhyatmik bodhaya

Sri Guru Aniruddhaya namaha

Sri Guru Artha siddhaye namaha

Sri Guru Abheda roopine namaha

Sri Guru Anathanathaya namaha

Sri Guru Atmai kavidyana shreshthine

Sri Guru Anakalnaya namaha

Sri Guru Samarthaya namaha

Sri Guru Swayambhootaya namaha

Sri Guru Swayamnaathaya namaha

Sri Guru Supradharaya namaha

Sri Guru Sacchidanandaya namaha

Sri Guru Swatidhanaya namaha

Sri Guru Sannidhaya namaha

Sri Guru Satta dharine namaha

Sri Guru Sadacharaya namaha

Sri Guru Sadvicharaya namaha

Sri Guru Sandighdhaya namaha

Sri Guru Janardhanaya namaha

Sri Guru Jyotishe namaha

Sri Guru Jagadeeshwaraya namaha

Sri Guru Jitendriyaya namaha

Sri Guru Jivitvagataye namaha

Sri Guru Jagatpataye namaha

Sri Guru Janhave namaha

Sri Guru Jivandharaya namaha

Sri Guru Jalaya namaha

Sri Guru Jyotibindu swarupaya

Sri Guru Jagat sarvaya namaha

Sri Guru Brahmane namaha

Sri Guru Brahmine namaha

Sri Guru Brahmaroopaya namaha

Sri Guru Brahmandaya namaha

Sri Guru Brahmanda dheeshaya namaha

Sri Guru Brahma lokaya namaha

Sri Guru Brahmachalakaya namaha

Sri Guru Brahmapalakaya namaha

Sri Guru Brahma balaya namaha

Sri Guru Brahma harshaye namaha

Sri Guru Brahma moortaye namaha

Sri Guru Brahma tejase namaha

Sri Guru Brahmatpase namaha

Sri Guru Brahmavigrahaya namaha

Sri Guru Brahmagunaya namaha

Sri Guru Brahma anubhavaya namaha

Sri Guru Brahma adhyakshaya namaha

Sri Guru Brahma jite namaha

Sri Guru Brahma Pradnyaya namaha

Sri Guru Brahma mantraya namaha

Sri Guru Brahma tantraya namaha

Sri Guru Gunaya namaha

Sri Guru Gajananaya namaha

Sri Guru Grahaya namaha

Sri Guru Gana palakaya namaha

Sri Guru Ganaya namaha

Sri Guru Gitaaya namaha

Sri Guru Gaganaya namaha

Sri Guru Golokaya namaha

Sri Guru Garbhaya namaha

Sri Guru Gaja priyaya namaha

Sri Guru Grantha rathnaya namaha

Sri Guru Chidrati priyaya namaha

Sri Guru Durva priaya namaha

Sri Guru Chakravartine namaha

Sri Guru Chakravartine namaha

Sri Guru Chaitanyaya namaha namaha

Sri Guru Chamatkaraya namaha

Sri Guru Chandra bimbasthitha anaghaya namaha

Sri Guru Chalaya namaha

Sri Guru Chaturved vidhaye namaha

Sri Guru Chaturaya namaha

Sri Guru Chaturatmane namaha

Sri Guru Chaitanvamankaya namaha

Sri Guru Chetan sandhyatmakaya

Sri Guru Bhairavaya namaha

Sri Guru  Bharghavaya namaha

Sri Guru Bheeshghwaraya namaha

Sri Guru Bhadra Kali nathaya

Sri Guru Bheema ya namaha

Sri Guru Bhavani nayakaya namaha

Sri Guru Bhootha nathaya namaha

Sri Guru Bhasma priyaya  namaha

Sri Guru Bhavatara kaaya namaha

Sri Guru Bhava chakraya namaha

Sri Guru Bhooshanaaya namaha

Sri Guru Shivaya namaha

Sri Guru Shaswataya namaha

Sri Guru Shilpa kaaraya namaha

Sri Guru Shabdha sadhanaya namaha

Sri Guru Shastra  visharade namaha

Sri Guru Shankaraya  namaha

Sri Guru Shankha chakra gadhadharaya

Sri Guru Shankhi ne namaha

Sri Guru Hruta Chakrankita kundaline

Sri Guru Shata shastra nu charaya

Sri Guru Kalpavrukshaya namaha

Sri Guru Kalyanaya namaha

Sri Guru Sri Hari Krushnaya namaha